IÞIL BÝLGÝSAYAR SÝSTEMLERÝ

IÞIL Bilgisayar 2000 yýlýnda Manavgat'ta kurulmuþ olup, bünyesinde Bilgisayar ve Bilgisayar parçalarýnýn satýþý, teknik servis hizmetleri,eðitim ve danýþmanlýk gibi alanlarda hizmet vermektedir. Özellikle teknik servis konusunda geniþ müþteri çevresi, kaliteli iþ ve hizmet anlayýþýyla, baþta resmi daireler olmak üzere, muhasebeciler ve özel sektörde tanýnmýþ durumdadýr. Teknik servis hizmeti ile sektörde adýný çokça duyuran IÞIL Bilgisayar günümüzde yaygýnlaþan internet kullanýmý ile ortaya çýkan güvenlik ve virüs sorunlarý için, kurum ve kuruluþlara profesyonel olarak Network Að kurulumu ve Güvenliði ile ilgili çözümler ve fikirler sunmaktadýr. Biliþim sektörünün akýl almaz ilerlemesini yakýndan takip eden ve bu geliþmeleri müþterilerine sunan IÞIL Bilgisayar, kuruluþundan bugüne kadar kiþilere veya kurumlara ürün satmaktan çok, hizmet satmak anlayýþý ile ilerlemekte ve bu anlamda alternatif firma veya fiyatlara karþý tutumunu koruyup, herkese eþit müdahale edip, müþteriye ihtiyacý ölçüsünde kaliteli ürünü önermektedir.

SF YAZILIM

SF Yazýlým bir IÞIL Bilgisayar kuruluþu olup, ana hedefi, kaliteli ve orijinal çözümler üreterek sektörde kalýcý olmaktýr. Bu hedefe ilkeli, biliþim mesleðinin etik deðerlerini ödünsüz uygulayarak ve savunarak, adil, dürüst ve güvenilir olarak, ürün ve hizmetlerde en yüksek kaliteyi saðlayarak ulaþmayý amaçlamaktýr. Müþteri odaklý hizmet, müþterilerle kurulan saðlam ve yakýn iliþkiler yardýmýyla çözümlerin baþarýsýný arttýrmak ve müþterilerle satýcý-müþteri iliþkisinden öte, çözüm odaklý stratejik iþbirliði kurmayý hedeflemektedir.


KALÝTE POLÝTÝKAMIZ

Ýnsana verilen deðeri en iyi yatýrým olarak gören, koþulsuz müþteri memnuniyeti, kalite ve güven satýþ sonrasý destek anlayýþýmýzla tüketiciye bilinçlendirme, lisanslý yazýlým kullanýmýný yaygýnlaþtýrarak kaliteden ödün vermemektedir.


© 2000 - | Microsoft .NET Software Techlogies | SF YAZILIM