Hotspot

Hotspot kamusal alanda kablosuz yerel aðdan internete eriþim olanaðý saðlayan bölgedir. WiFi teknolojisini kullanýr. Kafelere, alýþveriþ merkezlerine, tren istasyonlarýna, restoranlara, süpermarketlere, kampüslere, hastanelere ve bunun gibi birçok kamusal alana uygulanabilir.

SMS  TC Kimlik No Entegrasyonu,
Otel Yazýlýmý Entegrasyonlarý,
Özel Entegrasyonlar,

Firewall

Kurumlar güvenlik duvarý ile yerel aðlar üzerindeki kaynaklarý diðer aðlar üzerinden gelecek saldýrýlara karþý korunmasýný saðlayabilir, iç ve dýþ aðlar arasý að trafiðini tanýmlanan kurallara göre gözlemleyip denetleyebilirler.

5651 Loglama
Ýnternetin toplu olarak kullanýldýðý internet cafe, kafeterya, çay bahçesi vb. mekanlar, oteller, hastaneler ile birlikte 3 kiþiden fazla personel barýndýran iþletmelerin, kullanýcýlarýn internet çýkýþ loglarýný kayýt altýna almalarýný zorunlu kýlan bir kanundur. Yani her bir kullanýcýnýn internette hangi sitelere, hangi tarih ve saatte, ne kadar sürede kaldýðýnýn vs. bilgilerin anlýk olarak kayýt edilmesi demektir.

Özel Yazýlým

Neden Özel Yazýlým?
Geliþtirilebilir: Özel ihtiyaçlarýnýza, kolay geliþtirebilme imkâný sunar.
Baðýmsýz Platform: PC, MAC, Tablet ve Mobile gibi farklý platformlarda çalýþma.
Yüksek Performans: Kullanýcýlarýnýza güvenlik, hýz ve özel arayüz ile keyifli sunum.
Entegrasyon: Gereksinim duyabileceðiniz diðer sistemler ile uyum saðlayabilmesi.

Detaylý Bilgi için Ýletiþime Geçiniz.

Sektörel Çözümler

SF Otel Otomasyon: Apart Oteller, 3*, 4* ve Þehir Otelciliði.
SF Restaurant Otomasyon: Restaurantlar, Cafeler ve Barlar þýk ve kolay arayüz ve kullaným kolaylýðý.
SF Kimlik Bildirim: KBS ve AKBS kimlik bildirimlerinizi kolaylýkla yapabilirsiniz.
SF Sauna & Hamam: Misafir bilgilerinize kolaylýkla ulaþýn.
SF Plasiyer Sistemi: Sýcak satýþ yapan firmalar, Araç içi fatura yazdýrma ve daha fazlasý...
SF Cari Hesap: Perakende satýþ, Stok, Cari Hesap, Fatura ve daha fazlasý...
SF Emlak Takip
SF Müþteri Takip
SF Satýþ Takip
SF GYM
SF Dövizmatik
SF Miniadres

© 2000 - | Microsoft .NET Software Techlogies | SF YAZILIM